Noetyczny rozwój

Kim jestem i co mogę w sobie zmieniać? Podstawy rozwoju osobistego

Jest to tekst o trzech wymiarach życia i rozwoju: cielesnym, psychicznym i duchowym. Każdy z nich opisuję i podaję kierunki pracy własnej. Odróżniam to, co zmienić możemy, od tego, czego zmienić się nie da. Wskazuję na szczególne „miejsce” w duszy, które nazywamy sercem lub intelektem, a które nie podlega naszej kontroli. Serce stanowi niejako naszą „istotę”. Odróżniam je od uczuć, które sytuuję w wymiarze zmysłowym. Tekst napisany jest zrozumiałym i prostym językiem. Zawiera podstawy klasycznej antropologii.
Stron 16. Format: 18,2 cm x 25,7 cm. Plik: Adobe Acrobat pdf. 

Filozofia, psychologia, pedagogika: podstawy i zasady

Tekst zawiera moje osobiste przemyślenia na temat wszystkich trzech dziedzin, które są mi bliskie. Odtwarza drogę wyłaniania się ważnych dla mnie zasad i wcielania ich w życie. Zawiera głębokie spojrzenie na sens i cel życia, indywidualną drogę i cel ostateczny. Próbuje pokazać, czym jest rozwój i po co potrzebny jest wysiłek własnego wzrostu. Napisałam go przystępnym dla każdego językiem, wolnym od terminologii specjalistycznej. Tekst może służyć do refleksji nad sensem pracy własnej i zawodowej.
Stron 24. Format: 18,2 cm x 25,7 cm. Plik: Adobe Acrobat pdf. 

Życie i rozwój wybitnych twórców

Jest to tekst o życiu i działalności słynnych myślicieli: pitagorejczyków, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Augustyna z Hippony i Tomasza z Akwinu. Wszyscy wybrani przeze mnie przedstawiciele byli wybitnymi ludźmi, o których można sądzić, że w pełni rozwinęli swoje „ja”. Tekst jest zapisem moich osobistych notatek, cytatów, fragmentów opracowań. Korzysta z treści niezwykle wnikliwego dzieła biograficznego G. Pappiniego pt. Święty Augustyn. Napisany jest bardzo przystępnym językiem i może służyć jako przykład wszechstronnego rozwoju i samorealizacji.
Stron 40. Format 18,2 cm x 25,7 cm. Plik: Adobe Acrobat pdf. 

Droga do Prawdy

W tej książce dokonuję przeglądu poglądów wybranych filozofów, począwszy od Sokratesa aż do Fryderyka Nietzsche. Posługuję się fragmentami ważnych dla mnie tekstów, które przytaczam, a następnie komentuję. Za myśl przewodnią każdego z nich przyjmuję poszukiwanie stosunku danego autora do Prawdy.
Książkę napisałam przystępnym dla przeciętnego Czytelnika językiem i można ją potraktować jako opowieść filozoficzną, służącą poszerzeniu erudycji i głębszej refleksji. Pierwotnym celem mojej pracy nad tą książką było uzupełnienie programu nauczania filozofii na poziomach gimnazjalnym i średnim szkół katolickich. Książka została opublikowana w Gostyninie w 2010 roku.

Książka pt.
Droga do Prawdy stanowi rodzaj podręcznika uzupełniającego do nauki filozofii (poziom gimnazjalny i licealny). Zawiera krótką prezentację poszczególnych autorów (Sokrates, Platon, Arystoteles, Epikur, Marek Aureliusz, Sekstus Empiryk, Cyceron, Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz, Kartezjusz, Kant, Hegel, Feuerbach, Nietzsche), fragmenty ich dzieł, oraz komentarze do nich. Nie zabiega o spójny wykład poglądów i nie stara się ich odzwierciedlić. O doborze tekstów decyduje raczej głębia teologicznego i metafizycznego spojrzenia, która najpełniej odsłania naturę ludzką. Ujęcia komentujące są skierowane na odczytanie prawdy o ich autorze, o sposobie jego myślenia i - wyrażonym wprost bądź nie - dążeniu jego serca.
Stron 299. Format: 14,8 cm x 21 cm. Plik: Adobe Acrobat pdf. 

Przyczyny duszy

W tej książce piszę o 3 wymiarach duszy ludzkiej: wegetatywnym, zmysłowym i umysłowym. Wszystkie je opisuję i odróżniam od siebie. Podstawą zawartych w niej treści są dzieła filozofów: traktat Arystotelesa pt. O duszy oraz komentarz Tomasza z Akwinu do tego traktatu. Przeznaczona jest dla studentów i absolwentów filozofii oraz nauk humanistycznych, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby się zmierzyć ze specjalistyczną terminologią filozoficzną.
Książka jest drukowaną wersją mojej rozprawy doktorskiej. Książka została opublikowana w Warszawie w 2004 roku.
Stron 186. Format: 21,59 cm x 27,94 cm. Plik: Adobe Acrobat pdf. 

Książka pt. Przyczyny duszy stanowi poprawioną wersję rozprawy doktorskiej napisanej i obronionej na Katedrze Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej ATK w Warszawie w 1997 roku.
Z recenzji prof. Dobrochny Dembińskiej - Siury: Rozprawa stanowi analizę problematyki metafizycznej Komentarza św. Tomasza do tekstu Arystotelesa "O duszy" i ona właśnie stanowi zasadniczą treść tego dzieła. Szczególnie wysoko należy ocenić ambitny zamiar Autorki zmierzenia się z tekstem ważnym a trudnym, w którym św. Tomasz swoje rozważania odnosi do bogatej tradycji starożytności i w którym niejeden raz mozolnie trzeba rozróżnić pomiędzy poglądami jego a poglądami tych, z którymi dyskutuje, bądź też na których się powołuje. Z zadania tego autorka wywiązała się z pełnym sukcesem: praca stanowi bardzo staranną i rzetelną analizę Tomaszowego tekstu, z niezwykłą dokładnością przedstawiającą poglądy św. Tomasza na temat duszy z wyraźnym ich odniesieniem do tradycji Arystotelesa i precyzyjnym wyważeniem, na ile z tą tradycją pozostają zgodne, a także na ile od niej odchodzą.
Z recenzji prof. Mieczysława Gogacza: Rozprawa jest nie tylko wnikliwą i staranną prezentacją uzyskanych przez św. Tomasza rozumień myśli Arystotelesa, lecz jest także scaleniem tych rozumień oraz poddaniem ich tematowi aktu istnienia. Rozumienia samej w sobie wspaniałej myśli Arystotelesa, ponadto scalone tematem aktu istnienia, wziętym z myśli św. Tomasza, czynią Komentarz do traktatu "O duszy" Arystotelesa spójnym studium metafizycznie ujętego tematu duszy. Zarazem wnoszą w kulturę polską bogatą formułę realistycznej antropologii filozoficznej, która ma genezę arystotelesowską i wierne tematowi duszy ludzkiej uwyraźnienie i wzbogacenie tomistyczne. Rozprawa ukazuje obydwa te nurty, a tym samym całe piękno tomizmu przenikającego i przejmującego arystotelizm. Nie byłoby tomizmu bez arystotelizmu, a i sam arystotelizm bez wbudowania go w temat aktu istnienia nie byłby pełną prawdą o człowieku, o czym informują historyka filozofii formuły i dzieje awerroizmu.

Książka dostępna również w wersji drukowanej. Koszt wraz z dostawą 30 zł.

Rozwój polądów na duszę ludzką

W tej książce zamieszczam krótką historię poglądów na duszę ludzką, począwszy od wierzeń orfickich po stanowisko Tomasza z Akwinu. Napisana przystępnym dla przeciętnego Czytelnika językiem, przez wiele lat stanowiła przedmiot konkursów z wiedzy filozoficznej dla gimnazjalistów. Stanowi rozszerzenie tematyki duszy, którą przedstawiłam w książce Przyczyny duszy.
Książka została opublikowana w Gostyninie w 2010 roku.
Stron 181. Format: 14,8 cm x 21 cm. Plik: Adobe Acrobat pdf.

Książka pt.
Rozwój poglądów na duszę ludzką jest rodzajem podręcznika uzupełniającego do nauki filozofii starożytnej i średniowiecznej. Była przedmiotem konkursu z filozofii klasycznej. Jest rozszerzoną analizą i interpretacją pierwszej księgi Komentarza do traktatu "O duszy" św. Tomasza z Akwinu. Prezentuje ujęcia poszczególnych przedstawicieli w kolejności zaproponowanej przez Arystotelesa i św. Tomasza, która nie zawsze jest poprawna historycznie. Przedstawienie filozofów obejmuje: prezentacje autora, jego życia, napisanych dzieł, poglądów oraz krytyki dokonanej przez Stagirytę i Akwinatę.

Książka dostępna również w wersji elektronicznej. Koszt wraz z przesyłką 30 zł.
Ilość:

Grota była moim niebem

Książka pt. Grota była moim Niebem jest tłumaczeniem na j. polski, dokonanym przez o. Salezego Kafla, wydania francuskiego, napisanego w sto pięćdziesiątą rocznicę objawień Maryi w Lourdes. Jest to opowieść o Bernardecie Soubirous, jej bardzo prostym życiu, i 18 objawieniach, których doświadczyła. We Wstępie czytamy: Książka (...), skromna i przejrzysta, stawia nas wobec faktów i przenika czarem Lourdes, jak jakieś perfumy (czar ten trudny jest do analizowania – jakbowiem badać drobiazgowo coś, co jest niewidzialne) lecz czarem, który prawie wszyscy wierzący pielgrzymi odczuwają przy Grocie. Człowiek zostaje tam ogarnięty falą wspomnień maryjnej wizyty, autentyczną świętością dziewczynki i porywającą żarliwością rozmodlonych rzesz.
Książka została wydana w Gostyninie w 2008 roku.
Stron 159. Format: Adobe Acrobat pdf.

Dlaczego zostałem księdzem?

Książka zatytułowana: Dlaczego zostałem księdzem? stanowi przekład z języka francuskiego, dokonany przez kapucyna o. Salezego Kafla. Zawiera odpowiedzi księży diecezjalnych i zakonnych z krajów anglo-saskich na postawione w tytule pytanie. Czytamy w słowie wstępnym: Przekazuje ona świadectwa kapłanów, opisujących z pasją to, co przeżyli osobiście. Można zaryzykować stwierdzenie, że głos Boga jest ustawicznie taki sam ⓠchociaż jakoś „zależny” od czasu, miejsca czy nawet wieku powoływanego; natomiast poszczególne osoby słyszą go na swój sposób, zgodnie ze stanem ich cielesno-duchowej rzeczywistości i zewnętrznymi okolicznościami.
Książka została wydana w Gostyninie w 2008 roku.
Stron 115. Format: Adobe Acrobat pdf.

Artykuły dla zaawansowanych i zainteresowanych

Ochrona zdrowia człowieka w filozofii Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu

TREŚĆ: 1. Usytuowanie tematu zdrowia w kontekście filozofii realistycznej. 2. Koncepcja zdrowia w dziełach Arystotelesa. 3. Rozumienie zdrowia w tekstach św. Tomasza. 4. Ochrona zdrowia człowieka. 
Stron 26. Format: 18,2 cm x 25,7 cm. Plik: Adobe Acrobat pdf. 

Przejawy istnienia bytu. Status piękna w nauce św. Tomasza z Akwinu

TREŚĆ: 1. Pozytywne określenie transcendentaliów na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu, a. Miejsce nauki o przejawach istnienia wśród historycznych koncepcji filozoficznych, b. Sposób orzekania transcendentaliów zawarty w komentarzu do Sententiarum, c. Atrybuty bytu według tekstów: De potentia i Summa theologiae, d. Ujęcie własności bytu w De veritate. 2. Rozumienie piękna zawarte w wypowiedziach Akwinaty, a. Piękno orzekane ze względu na przyczynowanie Boga w komentarzu do De divinis nominibus, b. Piękno Trójcy Świętej według Summa theologiae i Komentarza do Sentantiarum, c. Piękno Chrystusa — człowieka zawarte w tekście In Psalmos, d. Związek piękna z prawdą i dobrem według Summa theologiae i De veritate. 3. Transcendentalna własność piękna jako jeden z przejawów istnienia bytu.
Stron 40. Format: 18,2 cm x 25,7 cm. Plik: Adobe Acrobat pdf. 

Transcendentalia. Pierwsze zasady bytu, poznania i przyczynowania

TREŚĆ: 1. Nauka o transcendentaliach i pierwszych zasadach w tekstach św. Tomasza z Akwinu. 2. Sposoby orzekania transcendentaliów zawarte w Komentarzu do Sententiarum. 3. Transcendentalia ujęte ze względu na sposób bytowania według tekstów: De potentia i Summa theologiae. 4. Transcendentalia ujęte ze względu na sposób poznania według kwestii dyskutowanej De veritate. 5. Transcendentalia ujęte ze względu na sposób przyczynowania według tekstu Komentarza do Sententiarum i De Divinis nominibus. 6. Transcendentalia jako przejawy istnienia bytu, pojęcia i nazwy transcendentalne oraz przyczyny bytu (wzorcza, sprawcza i celowa). 7. Pierwsze zasady bytu, poznania i przyczynowania. 8. Zdolność intelektu do percepcji transcendentaliów i pierwszych zasad bytu według De veritate i Summa contra Gentiles.
Artykuł opublikowany w: Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, nr 2(62), 31-42.
Stron 23. Format: 18,2 cm x 25,7 cm. Plik: Adobe Acrobat pdf. 

Własności transcendentalne i pierwsze zdanie metafizyki w ujęciu historycznym

TREŚĆ: 1. Wprowadzenie. 2. Pierwsze zdanie metafizyki i jego skutki w historii filozofii. 3. Transcendentalia i pierwsze zdanie metafizyki w wybranych koncepcjach tomistycznych. 4. Zakończenie. 
Artykuł opublikowany w: Studia teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża, t. 22: 2004, ss. 423-434. 
Stron: 23. Format: 18,2 cm x 25,7 cm. Plik: Adobe Acrobat pdf. 

Koncepcja człowieka w Komentarzu św. Tomasza do traktatu O duszy Arystotelesa

TREŚĆ: 1. Człowiek ukonstytuowany z duszy i ciała przedmiotem filozofii naturalnej. 2. Definicja duszy zjednoczonej z ciałem jako konkluzja dowodzenia. 3. Definicja duszy zjednoczonej z ciałem jako pryncypium dowodzenia. 3.1. Dusza jako przyczyna życia ciała. 3.2. Dusza jako przyczyna ruchu ciała. 3.3. Dusza jako przyczyna bytowania ciała. 3.4. Dusza jako cel ciała. 4. Jedność cielesno-duchowej struktury człowieka. 5. Współzależność duszy i ciała w ujęciu genetycznym. 6. Rozumienie duszy oddzielonej od ciała. 7. Koncepcja człowieka w filozofii naturalnej. 
Artykuł opublikowany w: Studia Theologica Varsaviensa UKSW, 39 (2001) 1, 71-88. 
Stron: 28. Format: 18,2 cm x 25,7 cm. Plik: Adobe Acrobat pdf. 

Koncepcja duszy człowieka według Mieczysława Gogacza

TREŚĆ: 1. Spotkanie u podstaw realizmu i antropologii filozoficznej. 2. Natura duszy człowieka. 2.1. Działania duszy wyznaczone jej formą. 2.2. Działania duszy podmiotowane przez intelekt. 2.3. Jednostkowienie duszy wyznaczone jej możnością. 2.4. Relacja łącząca intelekt z duszą. 3. Zewnętrzne przyczyny duszy człowieka. 3.1. Przyczyna sprawcza. 3.2. Przyczyny celowe. 4. Strukturalne i genetyczne ujęcie duszy człowieka. 4.1. Ujęcie strukturalne. 2. Ujęcie genetyczne. 4.3. Pierwszeństwo i pluralizm aktu istnienia. 5. Rozumność duszy podstawą godności osoby ludzkiej. 5.1. Relacje istnieniowe. 5.2. Relacje istotowe. 5.3. Metanoja i humanizm jako przejawy rozumności duszy człowieka. 6. Aktualne w Polsce koncepcje człowieka i jego duszy. 6.1. Ujęcie A. Stępnia. 6.2. Teza J. Kalinowskiego. 6.3. Poglądy Teilharda de Chardin. 6.4. Propozycja egzystencjalizmu. 6.5. Ujęcie strukturalizmu. 6.6. Pogląd T.M. Jaroszewskiego. 6.7. Teologia śmierci Boga. 6.8. Ujęcie W. Granata, Sz. Ślagi, R. Ingardena. 7. Zakończenie.
Artykuł opublikowany w: Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża, 18 (2000), 281-294. 
Stron 25. Format: 18,2 cm x 25,7 cm. Plik: Adobe Acrobat pdf. 

Metafizyczne ujęcie duszy rozumnej w Komentarzu św. Tomasza z Akwinu do traktatu O duszy Arystotelesa

TREŚĆ: 1. Spotkanie u podstaw realizmu i antropologii filozoficznej. 2. Natura duszy człowieka. 2.1. Działaniaduszy wyznaczone jej formą. 2.2. Działania duszy podmiotowane przez intelekt. 2.3. Jednostkowienie duszy wyznaczone jej możnością. 2.4. Relacja łącząca intelekt z duszą. 3. Zewnętrzne przyczyny duszy człowieka. 3.1. Przyczyna sprawcza. 3.2. Przyczyny celowe. 4. Strukturalne i genetyczne ujęcie duszy człowieka. 4.1. Ujęcie strukturalne. 2. Ujęcie genetyczne. 4.3. Pierwszeństwo i pluralizm aktu istnienia. 5. Rozumność duszy podstawą godności osoby ludzkiej. 5.1. Relacje istnieniowe. 5.2. Relacje istotowe. 5.3. Metanoja i humanizm jako przejawy rozumności duszy człowieka. 6. Aktualne w Polsce koncepcje człowieka i jego duszy. 6.1. Ujęcie A. Stępnia. 6.2. Teza J. Kalinowskiego. 6.3. Poglądy Teilharda de Chardin. 6.4. Propozycja egzystencjalizmu. 6.5. Ujęcie strukturalizmu. 6.6. Pogląd T. M. Jaroszewskiego. 7. Teologia śmierci Boga. 6.8. Ujęcie W. Granata, Sz. Ślagi, R. Ingardena. 7. Zakończenie.
Artykuł opublikowany w: Ełckie Studia Teologiczne, t. 1 (2000), 203-217.
Stron: 28. Format: 18,2 cm x 25,7 cm. Plik: Adobe Acrobat pdf. 

Ekologia rodziny ludzkiej, pod red. J.M. Dołęgi i J.W. Czartoszewskiego, Olecko: Wyd. Wszechnicy Mazurskiej,
Episteme 7(2000)

Recenzja. Artykuł opublikowany w: Ateneum Kapłańskie, 558, 403-405. 
Stron: 7. Format: 18,2 cm x 25,7 cm. Plik: Adobe Acrobat pdf. 

Edukacja ekologiczna w rodzinie, pod redakcją J.M. Dołęgi i J.W.
Czartoszewskiego, Olecko: Wyd. Wszechnicy Mazurskiej 2000,  Episteme 9(2000), ss. 355

Recenzja. Artykuł opublikowany w: Ateneum Kapłańskie, 558, 405-408. 
Stron: 8. Format: 18,2 cm x 25,7 cm. Plik: Adobe Acrobat pdf. 

M. Jaworski, Wybór pism filozoficznych, „Episteme” 28 (2003), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2003, ss. 332.

Recenzja. Stron: 12. Format: 18,2 cm x 25,7 cm. Plik: Adobe Acrobat pdf. 
Dostęp do wszystkich plików znajdziesz tutaj (hasło do strony wysyłam po otrzymaniu wpłaty 50 zł.)  
Ilość:
Kreator www - przetestuj za darmo