Renata Muszyńska

pracownia rozwoju

info@noetycznyrozwoj.pl

To książka o sensie istnienia człowieka i Boga, o wiedzy i wierze, o trzech etapach życia duchowego, o „zanurzeniu” życia ludzkiego w życie Trójcy Osób, które wyjaśnia na przykładzie ziemskiego ojca i syna. To książka o rozwoju duchowym każdego człowieka, w szczególności zaś chrześcijanina. To także próba mojej osobistej odpowiedzi na pytania o Jezusa, jego życie, o dziecięctwo, dojrzałość i duchową płodność. Stanowi zapis rozwoju życia duchowego w kontekście noetyki neoklasycznej.

Ojciec i syn
Szkic o rozwoju
duchowym
Życie i rozwój
wybitnych twórców

Książka pt. “Życie i rozwój wybitnych twórców” to historyczna opowieść dla wszystkich. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani oczytania, jest krótka, treściwa i interesująca. Korzysta z podstawowych podręczników filozoficznych i teologicznych. Prezentuje sylwetki i szkoły znanych filozofów: pitagorejczyków, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. Szczególną uwagę zwraca na rozwój duszy człowieka, kształtowany przez wychowanie. 

Poszukiwania filozoficzne
Człowiek, zdrowie, ekologia

Książka Poszukiwania filozoficzne jest zbiorem artykułów i recenzji, które napisałam (większość opublikowałam) w latach 1997 — 2005. Pierwsze z nich stanowią nawiązanie do mojej rozprawy doktorskiej, pozostałe są wynikiem mojej pracy akademickiej, a także późniejszych poszukiwań i zainteresowań. 

Droga
do Prawdy

W książce Droga do Prawdy dokonuję przeglądu poglądów wybranych filozofów, począwszy od Sokratesa aż do Fryderyka Nietzsche. Posługuję się fragmentami ważnych dla mnie tekstów, które przytaczam, a następnie komentuję. Za myśl przewodnią każdego z nich przyjmuję poszukiwanie stosunku danego autora do Prawdy.

Książkę napisałam przystępnym językiem i można ją potraktować jako opowieść filozoficzną, służącą poszerzeniu erudycji i głębszej refleksji. 

Rozwój poglądów
na duszę ludzką 
Od Orfeusza
do Tomasza z Akwinu

Książka pt. Rozwój poglądów na duszę ludzką stanowi rodzaj podręcznika uzupełniającego do nauki filozofii (poziom gimnazjalny i licealny). Zawiera krótką prezentację poszczególnych autorów (Sokrates, Platon, Arystoteles, Epikur, Marek Aureliusz, Sekstus Empiryk, Cyceron, Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz, Kartezjusz, Kant ...

Przyczyny
duszy

Książka pt. Przyczyny duszy stanowi poprawioną wersję rozprawy doktorskiej napisanej i obronionej na Katedrze Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej ATK w Warszawie . W tej książce piszę o 3 wymiarach duszy ludzkiej: wegetatywnym, zmysłowym i umysłowym. Wszystkie je opisuję i odróżniam od siebie. Podstawą zawartych w niej treści są dzieła filozofów: traktat Arystotelesa pt. O duszy oraz komentarz Tomasza z Akwinu do tego traktatu. 

Zwierzę rozumne
Zagadnienia podstawowe
z filozofii niższych warstw
duszy ludzkiej 
Perspektywa Arystotelesa
i Tomasza z Akwinu

Dzieło K. Paczosa, zawarte w trzech odrębnych woluminach, stanowi spójną całość, zarówno tematyczną, jak i wydawniczą. Prezentuje bogatą problematykę antropologiczną, bazującą na poglądach dwóch mistrzów w dziedzinie filozofii: Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. 

Niewiele mniejszy od aniołów
Zagadnienia podstawowe
z filozofii wyższej warstwy
duszy ludzkiej 
Perspektywa Arystotelesa
i Tomasza z Akwinu

Drugi tom dzieła Krzysztofa Paczosa pt. Niewiele mniejszy od aniołów konstytuuje przedmowa i pięć spójnych rozdziałów dotyczących intelektualnych władz duszy. Podobnie jak poprzednio, także i tutaj, w przedmowie autor zawiera podstawowe zagadnienia antropologiczne, stanowiące istotę całej pracy. 

Równy aniołom
Zagadnienia podstawowe
z teologii duszy ludzkiej
Perspektywa Tomasza z Akwinu

Trzeci tom dzieła zatytułowany Równy aniołompoświęcony jest kwestiom wiary i życia nadprzyrodzonego zaliczanym do teologii. Strukturę książki stanowi przedmowa oraz cztery kolejne rozdziały, przy czym pierwsza – konsekwentnie – prezentuje ogólny zarys problematyki całej książki. 

Podstawy teorii moralności
Zagadnienia podstawowe
z etyki filozoficznej
i teologicznej 
Perspektywa Arystotelesa
i św. Tomasza z Akwinu

Kolejna książka Krzysztofa Paczosa, filozofa i teologa, dopełniająca wizję rzecvzywistości, zarysowaną w trylogii: Zwierzę rozumne (Gdańsk 2004), Niewiele mniejszy od aniołów (Gdańsk 2005) i Równy aniołom (Gdańsk 2005). Tym razem w wielowarstwowej perspektywie została uchwycona ludzka moralność.