Renata Muszyńska

pracownia rozwoju

info@noetycznyrozwoj.pl

Warunki sprzedaży i regulamin
korzystania z serwisu
www.noetycznyrozwoj.pl
(obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.)

 

§1

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się w domenie internetowej noetycznyrozwoj.pl (zwanego dalej Serwisem), zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

 

2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: przesłuchanie plików audio/video, wykorzystanie danych, znajdujących się na stronie, do nawiązania kontaktu, złożenia zamówienia itp.), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

 

3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Renata Muszyńska, zam. Bierzewice 14, 09-500 Gostynin (zwana dalej Administratorem).

 

4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron www, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

5. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron www obsługującego technologię plików ‘cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików ‘cookies’. Technologia plików ‘cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

 

§2

PRZEDMIOT SERWISU

 

Przedmiotem Serwisu jest popularyzacja, promocja oraz dystrybucja wiedzy związanej z filozofią, psychologią, pedagogiką oraz szeroko pojętym rozwojem osobistym, opartym na wielowymiarowym paradygmacie antropologicznym i tematach pochodnych, a w szczególności uzupełnionym o promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, w postaci publikacji elektronicznych, drukowanych, nagrań audio i video, szkoleń, indywidualnych konsultacji oraz materiałów do pracy własnej. 

Pod pojęciem „publikacji elektronicznych” należy rozumieć publikację w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka drukowana). Dzięki elektronicznej technologii pliki takie mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interakywne (np. hiperłącza).

 

§3

KORZYSTANIE Z SERWISU

 

Dział A. Zasady korzystania z materiałów i usług.

 

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu materałów, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami Administratora. Wyłącznie Użytkownik odpowiada za osiągnięcie założonego przez niego skutku związanego z wykorzystaniem materiałów, udostępnianych przez Serwis, i usług, świadczonych przez Administratora.

2. Materiały, udostępniane przez Serwis, i usługi, świadczone przez Administratora, nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach lub coachingach, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Serwisu.


3. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13, lecz nie ukończyli 18 roku życia, mogą korzystać z materiałów, udostepnianych przez Serwis, i usług, świadczonych przez Administratora, wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.


 

Dział A. Zasady Składania i Realizacji Zamówień

 

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać dostęp do oferowanych w nim usług i produków (Transakcja), którymi w znacznej mierze są publikacje elektroniczne w postaci artykułów, książek, e-booków, audiobooków, filmów, wykładów, szkoleń i  indywidualnych konsultacji oraz materiałów do pracy własnej. Usługi i produkty świadczone przez serwis mają charakter edukacyjny.

 

2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia za pomocą formularza zamówień, zawartego w zakładce OFERTA, lub posiadanej przez Użytkownika poczty e-mail oraz dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie.

 

3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w korespondencji oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu.

 

4. Zamówienia materiałów i usług realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej za pośrednictwem konta osobistego w banku Inteligo, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla udostępnienia lub sprzedaży danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu. Użytkownik może zapłacić za wybrany przez siebie produkt lub usługę przelewem na konto bankowe. Dane do przelewu Użytkownik otrzymuje po złożeniu pisemnego zamówienia.

 

5. Podstawowymi sposobami udostępnienia zamówionego pliku są: 1) przesłanie hasła dostępu na adres e-mailowy podany przez Użytkownika i wpisanie go na stronie Serwisu w wyznaczonym do tego miejscu, co spowoduje pobranie drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe odpowiednich plików, zapisów audio lub video i udostępnienie ich Użytkownikowi; 2) przesłanie na adres e-mailowy linku dostępu do zakupionych plików i kliknięcie w niego, co spowoduje  udostępnienie ich Użytkownikowi. 3) przesłanie na adres e-mailowy zamówionych materiałów.

 

6. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego pliku innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku, uważa się zamówienie za zrealizowane.

 

7. W wyjątkowych przypadkach – po uzgodnieniu z Administratorem – może istnieć możliwość udostępnienia lub dostarczenia pliku w inny sposób i w innej formie niż podstawowe, jak na przykład w formie elektronicznej przez e-mail lub wydrukowanej. W tym celu Użytkownik jeszcze przed złożeniem zamówienia powinien skonsultować się z Administratorem w tych sprawach, gdyż późniejsze zgłaszanie uwag do sposobu dostawy, mogą nie być brane pod uwagę i zastosowanie będzie miał zawsze sposób podstawowy.

 

8. Forma realizacji konsultacji i przygotowania materiałów do autoterapii/coachingu podlega uzgodnieniu przez obie strony umowy. Najczęstsze formy to: e-mail, telefon i skype. Konsultacje w ich podstawowej formie (do 30 min trwania) są bezpłatne. W przypadku płatnych materiałów do autoterapii/coachinu i termin realizacji ich przesłania wynosi 14 dni, licząc od dnia otrzymania wpłaty przez Serwis. Użytkownik jest zobowiązany do nawiązania kontaktu e-mail (lub telefonicznego) w celu zgłoszenia się na konsultacje. Użytkownik po odbytych konsultacjach i zamówieniu materiałów do autoterapii/coachingu dokonuje opłaty za materiały na wskazane przez Administratora konto i przesyła informację o dokonaniu wpłaty za pośrednictwem własnego konta e-mail . Administrator może odmówić przeprowadzenia konsultacji bez podania przyczyny. Nie zgłoszenie się na konsultację w umówionym terminie anuluje umowę. Spóźnienie się na konsultację powoduje skrócenie czasu jej trwania proporcjonalnie do czasu spóźnienia. 

 

9. Dostęp do nagrań audio, video, szkoleń i publikacji Serwis realizuje po otrzymaniu wpłaty oraz nawiązaniu kontaktu e-mail lub telefonicznego przez Użytkownika. Szkolenia, które przewidują indywidualną konsultację, są realizowane w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania niezbędnych i właściwych materiałów od Użytkownika.

 

10. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę po dokonaniu transakcji lub wykonaniu usługi. Do otrzymania faktury niezbędne jest przesłanie pełnych danych do wystawienia faktury na adres email: info@noetycznyrozwoj.pl w ciągu 7 dni od daty zakupu.

 

11. Każda dokonująca zamówienia osoba oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres e-mail lub adres fizyczny, wysyłanych przez Administratora o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, w szczególności z informacją o możliwości pobrania zamówionego produktu lub o nieuregulowaniu płatności związanej z zamówieniem, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów Administratora.

 

12. Każda osoba, która wyrazi chęć na otrzymywanie newslettera za pomocą własnej poczty e-mail, podając swój adres e-mail, zostaje Subskrybentem Serwisu. Subskrybent oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres e-mail, zawierających informację handlową o nowych produktach, usługach i promocjach Serwisu, a także innych informacji, związanych z obsługą tychże produktów, usług i promocji. W każdej chwili Subskrybent może zrezygnować z subskrypcji, wyrażając chęć rezygnacji na piśmie  za pomocą własnej poczty e-mailowej.   

 

Dział B. Prawa Do Zakupionych Plików i Usług

 

1. Każdy plik udostępniany za pośrednictwem Serwisu zabezpieczony jest przed kopiowaniem, drukowaniem i rozpowszechnianiem go osobom trzecim. Tym samym każdy Użytkownik nabywający plik wyraża zgodę na jego zakup w takiej postaci, chroniącej prawa autorskie Sprzedającego.

 

2. Nabywca pliku może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości jego powielania, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego pliku, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego pliku.

 

3. Każdy Użytkownik nabywający dostęp do plików zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza pliku.

 

4. Wszelkie pliki udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 

§4

REKLAMACJE I ZWROTY

 

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi, przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: info@noetycznyrozwoj.pl. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

2. W przypadku zagubienia przesyłki fizycznej nie z winy Administratora, Administrator ma prawo do próby jej zlokalizowania w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysyłki. Po tym terminie towar będzie wysłany ponownie przesyłką rejestrowaną. Za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie nie odpowiada Administrator. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem pieniężnym, Administrator zastrzega sobie prawo do realizacji kolejnych Transakcji Klienta jedynie w formie przedpłaty.

 

3. Każdemu Użytkownikowi, będącemu konsumentem lub klientem na prawach konsumenta (który dokonał zakupu w Serwisie niezwiązanego z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową), zawierającemu umowę na odległość za pośrednictwem Serwisu, służy prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu fizycznych przedmiotów), w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (otrzymania fizycznego przedmiotu), jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupionych produktów, bez podania przyczyny odstąpienia od umowy. Użytkownik jest zobowiązany wówczas do wysłania pisemnego oświadczenia, że ma zamiar dokonać odstąpienia od umowy. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie e-maila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Oświadczenie powinno zawierać nazwę produktu, datę i cenę zakupu. Prawidłowo napisane i przesłane do Administratora oświadczenie o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracany produkt, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (otrzymania produktu) w formie przelewu na rachunek bankowy. Użytkownik ponosi  koszty związane ze zwrotem produktu. Zwracany produkt fizyczny nie może nosić wyraźnych śladów użytkowania. Produkty fizyczne uszkodzone z winy Użytkownika nie podlegają zwrotowi.

 

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi, który jest konsumentem lub klientem na prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:

 

1) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (dostęp do nagrań audio, video, szkoleń i publikacji), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy: konsument wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy w okresie przed odstąpieniem od umowy i przyjął do wiadomości, że w związku z tym utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 

2) o dostarczenie materiałów do autoterapii/coachingu, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy: konsument wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy w okresie przed odstąpieniem od umowy i przyjął do wiadomości, że w związku z tym traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

3)  o dostarczenie materiałów do autoterapii/coachingu,  jeśli spełnianie świadczenia nie rozpoczęło się w umówionym terminie z winy konsumenta.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

 

2. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikom, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.

 

4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

 

5. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 

6. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.noetycznyrozwoj.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

 

7. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

Regulamin serwisu