Książki

0001

To książka o sensie istnienia człowieka i Boga, o wiedzy i wierze, o trzech etapach życia duchowego, o „zanurzeniu” życia ludzkiego w życiu Trójcy Osób, które wyjaśnia na przykładzie ziemskiego ojca i syna. To książka o rozwoju duchowym każdego człowieka, w szczególności zaś chrześcijanina. To także próba osobistej odpowiedzi autorki na pytania o Jezusa, jego życie, o dziecięctwo, dojrzałość i duchową płodność. Stanowi zapis rozwoju życia duchowego w kontekście noetyki neoklasycznej.

Książka pt. “Życie i rozwój wybitnych twórców” to historyczna opowieść dla wszystkich. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani oczytania, jest krótka, treściwa i interesująca. Korzysta z podstawowych podręczników filozoficznych i teologicznych. Prezentuje sylwetki i szkoły znanych filozofów: pitagorejczyków, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. Szczególną uwagę zwraca na rozwój duszy człowieka, kształtowany przez wychowanie. 

Opiera się między innymi na dziele włoskiego autora Giovanni Papini „Święty Augustyn”. Dzieło to dostępne było w Polsce w latach 60-tych, a potem zniknęło z półek wydawniczych. Ukazuje Augustyna jako zwykłego człowieka, który przez sporą część życia zmaga się ze słabością rozwiązłości seksualnej i przynależnością do sekty, zwanej manicheizmem. Przedstawia Kościół  z czwartego wieku po Chrystusie jako żywy, organizujący się w prostych wspólnotach, złożonych z oddanych i ofiarnych przyjaciół, ubogi, który nie boi się nowych wyzwań i krytyki, czym może budzić tęsknotę współczesnego czytelnika.  

 
 
Książka Poszukiwania filozoficzne jest zbiorem artykułów i recenzji, które napisałam (większość opublikowałam) w latach 1997 — 2005. Pierwsze z nich stanowią nawiązanie do mojej rozprawy doktorskiej, pozostałe są wynikiem mojej pracy akademickiej, a także późniejszych poszukiwań i zainteresowań. Książka stanowi uporządkowaną w formie, czytelną w treści, interesującą lekturę dla współczesnego Czytelnika, którego zainteresowania prowadzą w kierunku zdrowia ludzkiego i ekologii. Jest to fundamentalny podręcznik dla badaczy natury ludzkiej.

W książce Droga do Prawdy dokonuję przeglądu poglądów wybranych filozofów, począwszy od Sokratesa aż do Fryderyka Nietzsche. Posługuję się fragmentami ważnych dla mnie tekstów, które przytaczam, a następnie komentuję. Za myśl przewodnią każdego z nich przyjmuję poszukiwanie stosunku danego autora do Prawdy.

Książkę napisałam przystępnym językiem i można ją potraktować jako opowieść filozoficzną, służącą poszerzeniu erudycji i głębszej refleksji. Pierwotnym celem mojej pracy nad tą książką było uzupełnienie programu nauczania filozofii na poziomach gimnazjalnym i średnim. 

Książka pt. Rozwój poglądów na duszę ludzką stanowi rodzaj podręcznika uzupełniającego do nauki filozofii (poziom gimnazjalny i licealny). Zawiera krótką prezentację poszczególnych autorów (Sokrates, Platon, Arystoteles, Epikur, Marek Aureliusz, Sekstus Empiryk, Cyceron, Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz, Kartezjusz, Kant, Hegel, Feuerbach, Nietzsche), fragmenty ich dzieł, oraz komentarze do nich. Nie zabiega o spójny wykład poglądów i nie stara się ich odzwierciedlić.
O doborze tekstów decyduje raczej głębia teologicznego i metafizycznego spojrzenia, która najpełniej odsłania naturę ludzką. Ujęcia komentujące są skierowane na odczytanie prawdy o ich autorze, o sposobie jego myślenia i – wyrażonym wprost bądź nie – dążeniu jego serca. Książka była przedmiotem konkursu z filozofii klasycznej.

Książka pt. Przyczyny duszy stanowi poprawioną wersję rozprawy doktorskiej napisanej i obronionej na Katedrze Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej ATK w Warszawie .
W tej książce piszę o 3 wymiarach duszy ludzkiej: wegetatywnym, zmysłowym 
i umysłowym. Wszystkie je opisuję i odróżniam od siebie. Podstawą zawartych 
w niej treści są dzieła filozofów: traktat Arystotelesa pt. O duszy oraz komentarz Tomasza z Akwinu do tego traktatu. Przeznaczona jest dla studentów i absolwentów filozofii oraz nauk humanistycznych, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby się zmierzyć ze specjalistyczną terminologią filozoficzną.

Z recenzji prof. Dobrochny Dembińskiej – Siury: 

Rozprawa stanowi analizę problematyki metafizycznej Komentarza św. Tomasza do tekstu Arystotelesa “O duszy” i ona właśnie stanowi zasadniczą treść tego dzieła. Szczególnie wysoko należy ocenić ambitny zamiar Autorki zmierzenia się z tekstem ważnym a trudnym, w którym św. Tomasz swoje rozważania odnosi do bogatej tradycji starożytności i w którym niejeden raz mozolnie trzeba rozróżnić pomiędzy poglądami jego a poglądami tych, z którymi dyskutuje, bądź też na których się powołuje. Z zadania tego autorka wywiązała się z pełnym sukcesem: praca stanowi bardzo staranną i rzetelną analizę Tomaszowego tekstu, z niezwykłą dokładnością przedstawiającą poglądy św. Tomasza na temat duszy z wyraźnym ich odniesieniem do tradycji Arystotelesa i precyzyjnym wyważeniem, na ile z tą tradycją pozostają zgodne, a także na ile od niej odchodzą.

Z recenzji prof. Mieczysława Gogacza: 

Rozprawa jest nie tylko wnikliwą i staranną prezentacją uzyskanych przez św. Tomasza rozumień myśli Arystotelesa, lecz jest także scaleniem tych rozumień oraz poddaniem ich tematowi aktu istnienia. Rozumienia samej w sobie wspaniałej myśli Arystotelesa, ponadto scalone tematem aktu istnienia, wziętym z myśli św. Tomasza, czynią Komentarz do traktatu “O duszy” Arystotelesa spójnym studium metafizycznie ujętego tematu duszy. Zarazem wnoszą w kulturę polską bogatą formułę realistycznej antropologii filozoficznej, która ma genezę arystotelesowską i wierne tematowi duszy ludzkiej uwyraźnienie i wzbogacenie tomistyczne. Rozprawa ukazuje obydwa te nurty, a tym samym całe piękno tomizmu przenikającego i przejmującego arystotelizm. Nie byłoby tomizmu bez arystotelizmu, a i sam arystotelizm bez wbudowania go w temat aktu istnienia nie byłby pełną prawdą o człowieku, o czym informują historyka filozofii formuły i dzieje awerroizmu.