Książka “Równy aniołom. Zagadnienia podstawowe z teologii duszy ludzkiej. Perspektywa św. Tomasza” Krzysztofa Paczosa

Trzeci tom dzieła zatytułowany Równy aniołompoświęcony jest kwestiom wiary i życia nadprzyrodzonego zaliczanym do teologii. Strukturę książki stanowi przedmowa oraz cztery kolejne rozdziały, przy czym pierwsza – konsekwentnie – prezentuje ogólny zarys problematyki całej książki. Autor podkreśla w niej, iż wiara jest sposobem ratowania filozofii “błąkającej się po bezdrożach relatywizmu, sceptycyzmu i agnostycyzmu”. Postuluje także zjednoczenie filozofii i teologii ze względu na paradoks zjednoczenia śmiertelnego ciała i nieśmiertelnej duszy. W samej filozofii widzi potrzebę poznania Boga, którego pozbawione są współczesne jej nurty. Jest zdania, iż człowiek oddając cześć Bogu, odkrywa jednocześnie własną godność.  Książka o nadprzyrodzonym życiu człowieka – zgodnie z zamiarem autora – integruje więc antropologiczne rozważania o nadprzyrodzonym i przyrodzonym życiu człowieka. Wymiar nadprzyrodzony  wyraża dar łaski udzielany człowiekowi przez Boga za darmo i bez zasługi, ale zarazem konieczny do tego, żeby człowiek mógł zrozumieć sens swojego życia i swoje ostateczne powołanie. Bóg zaś jest Trójcą Osób przejawiajacą się w bytach. Następujące po sobie rozdziały książki prezentują nadprzyrodzony fundament działania Boga w duszy, czyli łaskę Bożą, w perspektywie odróżnienia jej od natury człowieka, wyróżnienia rodzajów łaski, współdziałania człowieka z łaską, rozwoju łaski w duszy ludzkiej, doświadczenia łaski i jej świadomości.  Prezentowany tom ukazuje także charakterystykę cnót wlanych i darów Ducha Świętego. Oprócz tego przedstawia też temat śladów Trójcy Osób w bytach stworzonych. 

Dostępna wersja: drukowana. Cena: 40 zł (z przesyłką).