Książka “Przyczyny duszy”

Książka pt. Przyczyny duszy stanowi poprawioną wersję rozprawy doktorskiej napisanej i obronionej na Katedrze Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej ATK w Warszawie . W tej książce piszę o 3 wymiarach duszy ludzkiej: wegetatywnym, zmysłowym i umysłowym. Wszystkie je opisuję i odróżniam od siebie. Podstawą zawartych w niej treści są dzieła filozofów: traktat Arystotelesa pt. O duszy oraz komentarz Tomasza z Akwinu do tego traktatu. Przeznaczona jest dla studentów i absolwentów filozofii oraz nauk humanistycznych, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby się zmierzyć ze specjalistyczną terminologią filozoficzną.

Z recenzji prof. Dobrochny Dembińskiej – Siury: 

Rozprawa stanowi analizę problematyki metafizycznej Komentarza św. Tomasza do tekstu Arystotelesa “O duszy” i ona właśnie stanowi zasadniczą treść tego dzieła. Szczególnie wysoko należy ocenić ambitny zamiar Autorki zmierzenia się z tekstem ważnym a trudnym, w którym św. Tomasz swoje rozważania odnosi do bogatej tradycji starożytności i w którym niejeden raz mozolnie trzeba rozróżnić pomiędzy poglądami jego a poglądami tych, z którymi dyskutuje, bądź też na których się powołuje. Z zadania tego autorka wywiązała się z pełnym sukcesem: praca stanowi bardzo staranną i rzetelną analizę Tomaszowego tekstu, z niezwykłą dokładnością przedstawiającą poglądy św. Tomasza na temat duszy z wyraźnym ich odniesieniem do tradycji Arystotelesa i precyzyjnym wyważeniem, na ile z tą tradycją pozostają zgodne, a także na ile od niej odchodzą.

Z recenzji prof. Mieczysława Gogacza: 

Rozprawa jest nie tylko wnikliwą i staranną prezentacją uzyskanych przez św. Tomasza rozumień myśli Arystotelesa, lecz jest także scaleniem tych rozumień oraz poddaniem ich tematowi aktu istnienia. Rozumienia samej w sobie wspaniałej myśli Arystotelesa, ponadto scalone tematem aktu istnienia, wziętym z myśli św. Tomasza, czynią Komentarz do traktatu “O duszy” Arystotelesa spójnym studium metafizycznie ujętego tematu duszy. Zarazem wnoszą w kulturę polską bogatą formułę realistycznej antropologii filozoficznej, która ma genezę arystotelesowską i wierne tematowi duszy ludzkiej uwyraźnienie i wzbogacenie tomistyczne. Rozprawa ukazuje obydwa te nurty, a tym samym całe piękno tomizmu przenikającego i przejmującego arystotelizm. Nie byłoby tomizmu bez arystotelizmu, a i sam arystotelizm bez wbudowania go w temat aktu istnienia nie byłby pełną prawdą o człowieku, o czym informują historyka filozofii formuły i dzieje awerroizmu.

Dostępna wersja: elektroniczna. Format: pdf i epub. 

Cena: 12 zł.